หมายเหตุที่สำคัญ: พึงทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นรายการสินค้าที่ควบคุมการส่งออก ลูกค้าต้องมีหนังสือรับรองการใช้งาน (End User Certificate) ที่ลงนามแล้ว ตามกฎหมายของประเทศอิสราเอล

Rayzone Group Ltd.

65 Yigal Alon st.
Toyota House, Tel Aviv, Israel 6744316.
Tel: +972-73-2802266
Fax: +972-73-2802260
info@rayzoneg.com

แผนที่