ติดต่อเรา

65 Yigal Alon st.
Toyota House, Tel Aviv, Israel, 6744316.
Tel: +972-73-2802266
Fax: +972-73-2802260
info@rayzone.com

หมายเหตุที่สำคัญ: พึงทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นรายการสินค้าที่ควบคุมการส่งออก ลูกค้าต้องมีหนังสือรับรองการใช้งาน (End User Certificate) ที่ลงนามแล้ว ตามกฎหมายของประเทศอิสราเอล